Rys historyczny OSP Kaczory

11-03-2013 22:13:10

Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorach
   
    Pierwsza wzmianka o powstaniu Straży Pożarnej w Kaczorach pochodzi z dnia 19-X-1923 gdzie na zebraniu wiejskim decyzją rady gminy mistrzem sikawki został kowal Pan Dreger, „który to zgodnie z zarządzeniem zobowiązuje się trzymać sikawkę w należytym porządku „ – jest to udokumentowane posiadanym oryginałem protokołu z owego posiedzenia podpisanym przez ówczesnego sołtysa Pana Przybyła. Następnym dokumentem , którym dysponuje OSP jest protokół z dnia 17-05-1931 gdzie na zebraniu wiejskim wybrano zarząd OSP , na czele którego stanął prezes dh. Mroczek Paweł a naczelnikiem został dh. Schur Jerzy. Zarząd na czele z tymi druhami działał do czasu wybuchu II wojny światowej.
    Po wojnie jednostkę reaktywowano jeszcze w 1945 roku – wówczas prezesem został wybrany dh. Paczyński Wojciech, naczelnikiem rejonowym                                 dh.Mroczek Paweł a naczelnikiem miejscowym dh. Jasiński Franciszek.
Z akt wynika że jednostka w październiku 1945 roku miała na wyposażeniu motopompę DKW.
    W roku 1960 został wybrany nowy zarząd, gdzie prezesem wybrany został dh. Kledzik Cyprian, a naczelnikiem dh. Cebeniak Eugeniusz. Prezes Kledzik pełnił swą funkcje ponad 20 lat, a następnie został prezesem honorowym.
    W roku 1965 jednostka otrzymała na wyposażenie pierwszy samochód gaśniczy z motopompą, był to pojazd marki LUBLIN.  Opiekunem nowego pojazdu został dh. Wankauf – kierowca i zarazem gospodarz w jednostce.
W związku z tym iż jednostka nie posiadała lokum do nowego samochodu,postanowieniem władz gminnych została wybudowana remiza strażacka na     ul. Kościelnej.
Z pośród licznych akcji gaśniczych w jakich uczestniczylistrażacy z Kaczor w tym okresie należy zaznaczyć szczególnie udział w pożarze  zakładów STOMIL w Poznaniu, w marcu 1972 roku. W posiadaniu OSP jest pismo – podziękowanie za udział w tej akcji. Tego samego roku jednostka otrzymuje nowy pojazd gaśniczy GBM marki Star/Jelcz.
    Rok 1973 jest rokiem jubileuszowym dla jednostki, z tego też powodu zostaje ufundowany sztandar, który zostaje wręczony strażakom na obchodach dnia strażaka.
W roku 1981 jednostka otrzymuje przekazany od Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Pile samochód gaśniczy GBAM-STAR, co ma znaczący wpływ na działalność operacyjną z uwagi na posiadany od tej chwili samochód ze zbiornikiem wody. Od początku opiekę nad pojazdem przejął ówczesny gospodarz i kierowca dh. Kujawa Władysław, który poświęcił się tej pracy bez granic do czasu jak mu zdrowie pozwoliło.
Rok 1989 zaznaczył się kolejnym krokiem milowym w dziejach jednostki, rozpoczęła się budowa nowej remizy , która to zakończyła się oddaniem jej do użytku w 1993 roku. W roku tym prezesem zostaje dh. Piotr Zachariasz, który funkcje tą sprawuje z małymi przerwami do czasu swojej śmierci tj. do listopada 2011r.
W roku 1992 jednostka nasza uczestniczyła w gaszeniu dwóch ogromnych pożarach lasów na terenie Puszczy Noteckiej, gdzie 2 czerwca spłonęło ponad 50 ha lasów a 10 sierpnia wybuchł pożar, który strawił prawie 6 tys. ha.
    Kolejną znaczącą datą w działalności OSP Kaczory jest dzień 2 stycznia 1995 roku, kiedy to nasza jednostka została włączona do struktur KSRG. Od tego momentu jednostka zyskuje na mobilności min. dzięki zainstalowaniu systemu DSP, który był wymogiem przystąpienia do KSRG. W tym czasie zakupiono za fundusze gminne samochód gaśniczy Mercedes , który to pojazd służy do dnia dzisiejszego w jednostce, sprawdził się wielokrotnie w poważnych pożarach, zwłaszcza na terenach leśnych, gdzie jest niezastąpiony.
Samochód STAR 266 , który otrzymaliśmy w 2004 roku zastąpił wysłużonego już STAR-a 25, a w roku 2010 otrzymaliśmy zakupiony ze środków budżetowych, KSRG i OW ZOSP fabrycznie nowy samochód ratownictwa technicznego FORD.
    Na chwilę obecną jednostka zrzesza 36 członków czynnych, w tym 3 kobiety, 2 członków wspierających i 2 honorowych. Do działalności operacyjnej powołano JOT w składzie 22 osób.  Przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zrzeszająca obecnie 12 członków.
Od 2005 roku współpracujemy ze strażakami z partnerskiej Gminy Wabern na terenie Niemiec, z którymi to organizujemy wspólne międzynarodowe obozy szkoleniowo-integracyjne dla członków MDP – odbyły już się 3 takowe obozy.
Na chwilę obecną jednostką kieruje zarząd w składzie : Jan Twardowski – Prezes, Florian Kledzik – wiceprezes-naczelnik, Dariusz Zachariasz – z-ca naczelnika, Bartosz Załachowski- sekretarz, Izabela Skwirowska- skarbnik, Paweł Wieczorek- gospodarz, Eugeniusz Lach – zastępca gospodarz, Paweł Kaczmarek – członek Zarządu.

Powrót do listy


grecjaLicznik wizyt na stronę